Zorgovereenkomst

Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maken we, in overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg, de volgende afspraken met u:

 • a. In een intakegesprek met u stellen we de aard en omvang van de kraamzorg voor u vast. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Eén van onze medewerkers komt daarvoor bij u op huisbezoek voor de 34ste week van uw zwangerschap. Deze indicatie wordt schriftelijk vastgesteld.
  b. Indien door omstandigheden het intakegesprek telefonisch plaatsvindt wordt de indicatie digitaal vastgelegd in uw dossier en neemt de kraamverzorgende de vastgestelde indicatie met zich mee bij de start van de zorg.
 • a. Indien u zich heeft ingeschreven vóór de 5e maand van de zwangerschap zullen wij ons uiterste best doen de geïndiceerde uren kraamzorg, bepaald op basis van het LIP, volledig te leveren.
  b. Indien u zich heeft ingeschreven na de 5e maand van de zwangerschap kunnen wij u de geïndiceerde zorg op basis van het LIP niet garanderen. U ontvangt wel altijd het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur verdeeld over 8 dagen). Bij instemming met de afspraken in deze zorgovereenkomst stemt u in met dit voorbehoud.
  c. Indien u bevalt in de periode van juni t/m september kunnen wij u de geïndiceerde zorg op basis van LIP niet garanderen. U ontvangt wel altijd het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur, verdeeld over 8 dagen). Bij instemming met de afspraken in deze zorgovereenkomst stemt u in met dit voorbehoud.
 • Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden:
 • Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende ARBO-wetgeving, dit wordt tijdens de intake met u besproken en is terug te lezen op onze website.
 • Als cliënt vragen wij u onze werknemers met respect te behandelen en kennis te nemen van de regels rondom het opzeggen van zorg door de zorgaanbieder. Deze zijn te vinden in de algemene leveringsvoorwaarden en de zorgweigeringsprocedure welke u kunt vinden op onze website.
 • Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van uw verzekering en uw indicatie en kunt u nakijken via de site van uw eigen zorgverzekeraar.
 • Ten behoeve van verschillende doeleinden kunnen wij u om gegevens omtrent de zorgverlening vragen.
 • Wij zijn verplicht de kwaliteit van de zorg te meten. Hiertoe wordt o.a. geanonimiseerde informatie uit het zorgplan (cliëntdossier) gebruikt.
 • Daarnaast kunnen wij u benaderen voor het meten van cliëntervaringen. We leveren uw gegevens uiteraard alleen, indien nodig, geanonimiseerd aan derden.
 • Wij zijn verplicht bij controles door zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat wij als kraamzorgaanbieder met uw zorgverzekeraar hebben), in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars. Ook deze gegevens zullen alleen geanonimiseerd worden verstrekt.
 • Als u akkoord gaat met deze zorgovereenkomst zullen wij na het beëindigen van de zorg uw gegevens en die van uw baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan (cliëntdossier) kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.
 • Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst of het niet nakomen van een afspraak voor een intakegesprek gelden de volgende annuleringskosten:
  • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst € 100,00 (honderd euro)
  • Niet nagekomen intakeafspraak huisbezoek € 70,00 (zeventig euro)
  • Niet nagekomen intakeafspraak telefonisch € 25,00 (vijfentwintig euro)
 • Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en schriftelijke bevestiging hiervan door ons.
 • De overeenkomst kan door u als cliënt of ons als kraamzorgaanbieder worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden artikel 20 ‘Beëindiging van de overeenkomst’.
Website door SPIKKER